Ergonomická laboratoř

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Ergonomická laboratoř vznikla na katedře Průmyslového inženýrství a managementu v roce 2010. Od této doby dochází neustále k jejímu rozšiřování a zdokonalování. Hlavním úkolem laboratoře je podpora výuky vybraných předmětů a realizace praktických projektů. K naplnění těchto hlavních úkolů je využíváno dvou přístupů.

  • Klasické hodnocení ergonomie na pracovištích (tzv. metody tužka a papír)
  • Digitální projektování pracovišť s využitím digitálních modelů člověka (DMČ)

Cílem každého projektu je vzájemně sladit prostorové uspořádání pracoviště nebo výrobního systému s požadavky ergonomie a následně celý systém podrobit dynamické simulaci. Dle filosofie Digitálního podniku se právě i v této laboratoři snažíme využívat a rozvíjet metody projektování pracovišť s pomocí softwarových nástrojů. Informace ohledně využívaných softwarů pro oblast prostorového uspořádání naleznete zde a pro oblast ergonomie zde.

Ergonomická laboratoř nabízí následující služby:

  • hodnocení dosahových vzdáleností a zorných úhlů
  • hodnocení pracovních poloh (dle metody RULA, REBA, OWAS; dle nařízení vlády č. 361/2007, vyhlášky č. 432/2003, ČSN EN 1005-4)
  • hodnocení fyzické zátěže a manipulace s břemeny (dle metody NIOSH, Snook a Ciriello; dle nařízení vlády č. 361/2007, vyhlášky č. 432/2003)
  • hodnocení statické síly, tažných a tlačných sil (dle metody Snook a Ciriello; dle nařízení vlády č. 361/2007)
  • hodnocení vlivů pracovního prostředí (měření teploty, vlhkosti a proudění vzduchu, měření hluku a intenzity osvětlení)
  • realizace časových studií (snímky operace, snímky dne, časová racionalizace pomocí metody MTM a MOST)
  • dynamická simulace pracovního procesu

Po provedení projektu a stabilizaci provedených změn je podniku udělován certifikát o implementaci. Příklad tohoto certifikátu je uveden na následujícím obrázku. Vždy je specifikováno, v jakých oblastech byl projekt řešen.


Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu