Tvorba prostorového uspořádání

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Zajištění výrobního procesu podniku se odvíjí od efektivního návrhu výrobní základny; tj. výrobního layoutu. Nesprávné navrhování prostorového uspořádání má za následek nepřehledné a přebytečné materiálové toky, zbytečné pohyby pracovníků, plýtvání výrobních ploch apod. V konečném důsledku způsobují zmíněné nedokonalosti zvýšené logistické náklady a tedy i zvýšené celkové výrobní náklady.
Návrh výrobní struktury, který zahrnuje především uspořádání osobních a věcných prvků výrobního procesu v daném prostoru musí zabezpečit:

 • pružnou adaptaci výroby na komerční a inovační změny,
 • co nejhospodárnější průběh výrobního procesu,
 • přehlednost průběhu výrobního procesu,
 • využití progresivních manipulačních prostředků,
 • vytvoření pracovních podmínek v souladu s požadavky na bezpečnost a hygienu.

Tato problematika je obecně velmi široká a proto navazuje a splývá s dalšími oblastmi řešených v rámci digitálního podniku. Pokud ale mluvíme o prostorovém uspořádání, zabýváme se především následujícími směry:

 • Analýza materiálových, personálních a informačních toků.
 • Návrhy prostorového uspořádání jednotlivých výrobních pracovišť, skladů, manipulačních cest, správních ploch (kanceláří) a sociálních ploch (šatny, WC, sprchy, jídelny).
 • Optimalizace velikosti výrobních a skladovacích ploch.
 • Návrh dopravních cest vzhledem k personálním a manipulačním tokům.

Pokud nahlédneme hlouběji, požadavky pro zvýšení efektivity výrobního systému lze vydefinovat následovně:

 • minimalizovat náklady na manipulaci s materiálem,
 • zefektivnit využití veškerých prostorů,
 • zefektivnit využití pracovního prostoru,
 • eliminovat úzké uličky (průchody),
 • usnadnit komunikaci a vzájemné působení mezi pracovníky, pracovníky a jejich nadřízenými, či mezi pracovníky a zákazníky,
 • redukovat časy výrobního cyklu a doby obsluhy,
 • eliminovat nadbytečné pohyby,
 • usnadnit vstupy, výstupy a umístění materiálu, produktů a lidí,
 • začlenit pojistné a ochranné opatření; podpora kvality produktu a servisu,
 • podporovat aktivity pro řádnou údržbu,
 • zřídit vizuální kontrolu nad operacemi a aktivitami,
 • zařídit flexibilitu na přizpůsobení se měnícím se podmínkám.

Pro návrh výrobní základny a tím zajištění výše zmíněných požadavků, existuje celá řada metod a softwarových produktů - produktů digitálního podniku. I přesto, že většina těchto metod nabízí pouze statickou optimalizaci (na druhé straně méně náročné než dynamická simulace a většinou s dostatečně uspokojujícími výstupy), přináší projektantovi během návrhu přes metodicky strukturované plánování včasné rozpoznání veškerých rizik, vystupující ze špatného návrhu výrobního layoutu, dispozice pracovišť a s tím i související materiálové toky. Včasná eliminace těchto rizik je díky možnosti detailního pohledu (a pohledu v 3D prostředí) na výrobní systém již v počátečních fázích návrhu bez jakéhokoliv zásahu do reálné výroby.

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu