Přínosy

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Digitální fabrika může svými metodami a možnostmi významně napomoci i v ekonomické oblasti, při plnění řady obecných požadavků a trendů, které jsou samozřejmě protichůdné a velmi složitě splnitelné.


Oblasti vlivu digitální továrny

Čas:

 • Koncipování a analyzování probíhá ve virtuálním světě podstatně rychleji, než ve světě reálném,
 • jednou digitálně zachycená data a znalosti můžeme výhodně využít ke zrychlení vývoje produktu i projektu výroby,
 • využití kontrolních a simulačních běhů zrychluje získání plně funkčních prototypů,
 • digitalizace zpřesňuje a zrychluje komunikaci a spolupráci ve vývoji i výrobě, umožňuje jednodušší napojení dodavatelů,
 • snižuje se potřeba rutinních prací,
 • podstatné zkrácení předvýrobních etap umožňuje zrychlení a zkvalitnění náběhu výroby,
 • vyzrálost konstrukce i výrobních postupů, ověřená simulacemi umožňuje rychlejší dosažení plánované výrobnosti (hřebenová linie) a tím navýšení produktivity.

Náklady:

 • Roste paralelita vykonávaných prací, což se odráží v nákladech,
 • přehlednost a řád v záznamech, vylučuje duplicity v celém průběhu přípravných etap,
 • snižují se náklady na prototypy (využívá se virtuálních modelů – mock-up),
 • optimalizace v plánování a projektování snižuje investiční náklady,
 • simulace ve virtuálním prostředí ověří nejenom výrobek, ale i vlastní výrobní základnu a to virtuálně - bez zakoupení výrobního zařízení,
 • celkově se zvyšuje průtočnost výrobní základnou
 • snižuje se zmetkovitost,
 • chyby je možné průběžně odstraňovat ve fázích, kdy náklady jsou ještě nízké.


Náklady na změnové řízení

Flexibilita:

 • Digitalizace technické přípravy umožňuje:
  • podstatně vyšší konstrukční variabilitu,
  • zavedení principů stavebnicovosti a modularity,
  • zvýšení variability logistických toků.
 • Simulace dovolí návrhy otestovat před uvedením do provozu a nákupem zařízení.

Kvalita:

 • Digitalizace napomáhá uchovávat a zpracovávat správná data,
 • odstraňují se redundance, které jsou častým zdrojem chyb,
 • očištěné datové toky zrychlují a zkvalitňují všechny průběhy a procesy,
 • simulace zvyšuje míru propracovanosti výrobku a snižuje chybovost a zmetkovitost,
 • dochází k eliminaci tzv. dětských nemocí ve fázi zavádění na trh,
 • zlepšuje se logistika, zvyšuje průtočnost, hospodaření s nářadím,
 • zvyšuje se přehlednost v oblasti vybavení výrobní základny, včetně přípravků a měřidel,
 • dochází ke zvýšení kvality a přehlednosti v oblasti změnového řízení, pomocných procesů, údržby, atp.

Přemístění nákladů při využití digitalizace

Závěrem je tedy možné konstatovat, že komplexní digitalizace dokáže pozitivně ovlivnit celou oblast technické přípravy výrobku a výroby. Dokáže přípravné procesy nejenom urychlit, ale i zdokonalit tak, že se zvyšuje kvalita vlastního výrobku i připravenosti výrobní základny. Navýšení nákladů ve fázi přípravy se bohatě následně vrátí v rychlejším vstupu výrobku na trh a jeho bezproblémovější a tedy mnohem rychlejší růstové fázi, neboť chyby, ke kterým v této fázi mnohdy dochází, byly eliminovány v pečlivé přípravě výroby s řadou zkoušek a simulací a nakonec většinou vychytány v postupech virtuální reality. V literatuře byla publikována řada údajů o účincích digitální fabriky v oblasti automobilového a leteckého průmyslu.

Automobilový průmysl dnes považuje metody digitální fabriky za naprostou realitu, která v mnoha nejvýznamnějších automobilkách napomáhá odolávat tlakům konkurence. Ze zkušenosti je jasné, že ostatní oblasti nebudou moci zůstat v úsilí při využití těchto metod stranou.

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu