Tecnomatix Process Designer/Simulate

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Proces je definován jako systémová aktivita, která přeměňuje vstupy (materiál, polotovary atd.) na požadované výstupy (výrobky, produkty atd.) za využití dostupných zdrojů.  Tecnomatix Process Designer slouží k detailnímu definování těchto procesů, vstupů a výstupů. Jedná se tedy o statické plánování výrobního procesu a prostorové uspořádání výrobního systému do 3D prostředí.

Základem plánování výrobního procesu je stanovení produktů a zdrojů, které jsou potřeba k vyrobení těchto produktů. Po té, když je známo co a čím se bude vyrábět, je možné definovat výrobní proces. Plánovaní digitální výroby pomocí balíku Tecnomatix je rozděleno do dvou hlavních fází:

  • Hrubé plánování
  • Jemné plánování

Hrubé plánování slouží k definici produktů, zdrojů a procesů, sledů operací a ke stanovení časů jednotlivých operací. K tomuto hrubému plánování lze využít některý z nástrojů Process Designeru jako je např. PERT diagram nebo Ganttův diagram. Tyto nástroje nám umožňují jednoduše a přehledně stanovit postup jednotlivých operací pomocí procesní mapy. Projektant přesně vidí, jaké zdroje vstupují do konkrétní operace a do jaké další operace výrobek putuje.

Procesní mapa v Process Designeru

Ganttův diagram  - návaznost operací z hlediska časové náročnosti

Další důležitou částí plánování je stanovování časů jednotlivých operací. K tomu využívá Process Designer MTM metodu, pomocí které přiřadíte čas daného úkonu vybráním MTM kódu z tabulky (např.: upnutí tyče do přípravku má kód : 3000AB3....5, což znamená: uchopit objekt ve vzdálenosti 50-80 cm a přesně uložit na místo). Po vybrání kódu Process Designer automaticky přiřadí čas daného úkonu. Takto se definuje celý výrobní proces.

Tabulka MTM kódů

Přiřazení času k procesu

Jemné plánování slouží k ověření a zpřesnění hrubého plánování. Jednotlivé operace se odsimulují v nástroji Process Simulate. Je možné ověřit jak správnost navržení výrobního procesu, tak i prostorového uspořádání. Po stanovení sledu a časů operací v Process Designeru se simuluje proces spojité simulace která je už přesným obrazem reálné výroby. V Process Designeru projektant stanoví čas z MTM tabulky. Tento čas je však normován pro pohyb např. od 0-20, 20-50 a 50-80 cm. V případě kdy bude materiál např. 65cm od pracovníka se už čas ale mění. Je pravda, že minimálně, ale při velkosériové výrobě tyto změny hrají roli. Pomocí Process Simulate stanovíme přesné časy. Další výhoda jemného plánování je možnost opravy špatného výběru MTM kódu při hrubém plánování.

Rozdíl výsledků mezi hrubým, jemným plánováním a reálným experimentem

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu