Aplikační projekty Digitálního podniku

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

V následující části naleznete přehled všech řešených projektů, v nichž bylo použito metod Digitálního podniku nebo s touto tématikou souvisí. Tyto projekty byly řešeny v rámci Katedry průmyslového inženýrství a managementu nebo v rámci Regionálního technologického institutu.


Projekt
Analýza a optimalizace nastavení výrobní linky
Charakterisitka
Cílem projektu bylo ověření chování pracoviště (výrobní linky) s různým počtem palet v systému a ověření chování s různou kapacitou 3 zásobníků nacházejících se na předem určených místech v lince.
Navrhovatel
Inteva Products Czech Republic, a.s., Liberec
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Doc. Ing. Zdeněk ULRYCH, Ph.D., Ing. Antonín MILLER
Datum zahájení
10/2013
Délka řešení
1 měsíc
Výstupy
Na základě analýzy byl vytvořen model výrobní linky, doplněný o animaci chování systému v průběhu simulačního běhu. Dále byly prováděny experimenty (cca 1000) pro různá nastavení počtu palet v systému, kapacity zásobníku a přestávek pro jednotlivé skupiny pracovníků na lince. Na základě těchto experimentů bylo doporučeno nastavení výrobní linky s cílem maximalizovat objem produkce a další opatření, které povedou ke zvýšení objemu produkce.


Projekt
Technologie návrhu pracovišť
Charakterisitka
Cílem projektu bylo vyhodnotit namáhání pracovníků na pracovištích broušení a leštění. Vyhodnocení namáhání se provedlo dotazníkovým průzkumem a softwarovým řešením Tecnomatix Jack.
Navrhovatel
NOVEM Car Interior Design, k.s., Město Touškov
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Patrik POLÁŠEK, Ing. Ondřej KURKIN
Datum zahájení
04/2013
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
První krokem byl proveden dotazníkový průzkum, čímž se vyhodnotilo namáhání pracovníků, následně byla provedena analýza jednotlivých pracovišť. Na základě těchto analýz byly vytvořeny digitální modely těchto pracovišť a na těchto digitálních modelech byly provedeny analýzy namáhání pracovníků pomocí ergonomického softwaru Tecnomatix Jack. Na základě výsledků z dotazníkového průzkumu a výsledků z provedených analýz ergonomickým softwarem byly navrhnuty různá opatření, ke zvýšení produktivity a bezpečnosti na vybraných pracovištích.


Projekt
Simulační model dopravy pomocí automaticky řízených vozíků
Charakterisitka
Cílem projektu bylo ověření navrhovaného způsobu zásobování linek pomocí automaticky řízených vozíků (AGV) a zjištění minimálního počtu potřebných AGV schopných zajistit výrobu.
Navrhovatel
Daikin Industries Czech Republic, s.r.o., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Doc. Ing. Zdeněk ULRYCH, Ph.D., Ing. Pavel RAŠKA, Ph.D.
Datum zahájení
03/2013
Délka řešení
7 měsíců
Výstupy
Na základě analýz byly ve 2 etapách vytvořeny modely linek a dopravního systému doplněný o animaci. Animace byla zaměřena na dopravu. Na základě výstupů z modelu byly změněny trasy AGV, odstraněny logické chyby v navrhovaném systému, zjištěny minimální počty potřebných AGV a byla také zjištěna vážná potenciální rizika schopná ochromit dopravu pomocí AGV v podniku a tím i samotnou výrobu.


Projekt
Kapacitní řešení technologií a jejich prostorové uspořádání
Charakterisitka
Cílem projektu byla analýza současného stavu manipulace s materiálem v oblasti výroby, zjištění kapacitního vytížení jednotlivých pracovišť, zjištěný kapacitního vytížení odkládacích a skladovacích ploch ve výrobě a návrh nového uspořádání pracovišť.
Navrhovatel
ŠKODA ELECTRIC a.s., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Bc. Vladimír KOSTELNÝ, Jaroslav PEŠL, Ing. Jiří KUDRNA, Ing. Antonín MILLER
Datum zahájení
05/2011
Délka řešení
6 měsíců
Výstupy
2D layout výrobních prostor (s možností 3D pohledu) s ohledem na minimalizaci přepravního výkonu, analýzy materiálových toků, kapacitní vytížení pracovišť, analýza odkládacích a skladových ploch ve výrobě


Projekt
Uspořádání výrobního prostoru
Charakterisitka
Cílem projektu byla analýza současného stavu manipulace s materiálem v oblasti výroby, zjištění kapacitního vytížení jednotlivých pracovišť a návrh nového uspořádání pracovišť.
Navrhovatel
KLIMA a.s., Prachatice
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Antonín MILLER, Bc. Miroslav MALAGA, Jaroslav PEŠL
Datum zahájení
07/2010
Délka řešení
4 měsíce
Výstupy
2D layout výrobních prostor (s možností 3D pohledu) s ohledem na minimalizaci přepravního výkonu, analýzy materiálových toků, kapacitní vytížení pracovišť, layout nového uspořádání pracovišť


Projekt
Uspořádání výrobního systému sprchových kabin
Charakterisitka
Cílem projektu byla analýza současného stavu manipulace s materiálem v oblasti výroby sprchových koutů a návrh nového uspořádání pracovišť.
Navrhovatel
Kermi s.r.o., Stříbro
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Antonín MILLER, Ing. Vladimír ŠRAJER, Ing. Tomáš GÖRNER
Datum zahájení
02/2010
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
2D layout výrobních prostor (s možností 3D pohledu) s ohledem na dodržení pravidel bezpečnostních, logistických, atd., analýzy materiálových toků, layout nového uspořádání pracovišť.


Projekt
Ergonomie pracovišť a uspořádání výrobního prostoru
Charakterisitka
Cílem projektu bylo analyzovat situaci ohledně manipulace s materiálem na oblasti finálního balení a navrhnout optimalizační změny.
Navrhovatel
Milos s.r.o., Roudnice nad Labem
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Tomáš GÖRNER
Datum zahájení
10/2009
Délka řešení
2 měsíce
Výstupy
Dotazníkový průzkum, hmotnostní analýzy, měření parametrů pracovního prostředí, návrhy na ergonomické úpravy a nový layout pracoviště.


Projekt
Uspořádání pracovišť ve výrobní hale VH112
Charakterisitka
Cílem projektu byla optimalizace návrhu prostorového uspořádání výroby, část tvorby svařované hrubé stavby a podvozku pro nový typ tramvaje ŠKODA Forcity a přidruženou výrobou podvozků pro lokomotivu Škoda 109E a el. jednotku City Elefant 471.
Navrhovatel
Škoda Transportation a.s., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Antonín MILLER, Ing. Lenka ČECHOVÁ, Ing. Vladimír ŠRAJER
Datum zahájení
2/2009
Délka řešení
4 měsíce
Výstupy
2D layout výrobních prostor s možností náhledu ve 3D prostředí, se zakreslenými materiálovými toky. Návrh prostorového uspořádání výroby a některých pracovišť, na základě materiálových toků.


Projekt
Racionalizace pracoviště pro svařování lokomotivy Škoda 109E
Charakterisitka
Cílem projektu bylo zachytit prostorové uspořádání svařovacích pracovišť hrubé stavby lokomotivy Škoda 109E do 3D modelu, které bylo vytvořeno bez detailního propočtu, a byly zjištěny při pilotním provozu možné kolize při naplnění pracovišť. A na základě zjištěných nedostatků navrhnout změny uspořádání pracovišť.
Navrhovatel
Škoda Transportation a.s., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Lenka ČECHOVÁ, Ing. Antonín MILLER, Ing. Ondřej ŘEŽÁBEK
Datum zahájení
10/2008
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
3D model prostorového uspořádání pracoviště pro svařování hrubé stavby lokomotivy Škoda 109E s racionalizačními opatřeními, pro umožnění hladkého průběhu výroby.


Projekt
Analýza a optimalizace výrobních prostor kovolisovny společnosti Tesla Jihlava, a.s.
Charakterisitka
Hlavním cílem tohoto projektu bylo zmapování současného stavu pracoviště kovolisovny a vytvoření návrhu na přesun a nové uspořádání tohoto pracoviště v jiných prostorách společnosti.
Navrhovatel
Tesla Jihlava a.s., Jihlava
Zodpovědný řešitel
Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Zbyněk ČERNÝ, Ph.D., Ing. Jan ROUBAL, Ph.D.
Datum zahájení
05/2008
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
Analýza prostorových požadavků pro výrobu, analýza hmotných a personálních toků, kapacitní analýzy lisů, návrh na přesun a nové uspořádání kovolisovny


Projekt
Porovnání manuální a automatické výrobní linky
Charakterisitka
Cílem projektu bylo porovnat výroby stejných typů televizí na manuální výrobní lince a na lince s automatickým dopravníkem v oblastech časové náročnosti, nákladů a zatížení pracovníků.
Navrhovatel
Panasonic AVC Networks s.r.o., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Doc. Ing. Zdeněk ULRYCH, Ph.D., Ing. Petr HOŘEJŠÍ, Ph.D., Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Luca RIGALI, Pieter VANSICHEN
Datum zahájení
03/2008
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
Simulační modely linek PD10 a PD11, návrhy změn pro odstranění úzkých míst linky PD11, nákladová analýza Activity based casting, ergonomické a časové analýzy vybraných pracovišť na linkách


Projekt
Uspořádání výrobního prostoru haly 1 a 2 společnosti Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
Charakterisitka
Cílem projektu bylo zanalyzovat současný a plánovaný stav výrobních prostorů a následně navrhnout dispozici výrobních hal 1 a 2 tak, aby bylo dosaženo zvýšení jejich celkové efektivity.
Navrhovatel
Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Brandýs nad Labem
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Zbyněk ČERNÝ, Ph.D., Ing. Jitka BRŮHOVÁ
Datum zahájení
01/2008
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
2D layout výrobních prostor s možností náhledu ve 3D prostředí, kapacitní analýza a zakreslení materiálových a personálních toků, graf vytíženosti uliček materiálovými a personálními toky


Projekt
Uspořádání výrobního prostoru cívkárny
Charakterisitka
Z důvodu plánovaného zvyšování objemu výroby cívkárny společnosti Škoda Electric a.s. byl projekt zaměřen na analýzu výrobních prostor jednotlivých pracovišť, manipulačních uliček z pohledu závozu materiálu a pohybu zaměstnanců ve smyslu dodržení logistických a bezpečnostních pravidel.
Navrhovatel
Škoda Electric a.s., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Zbyněk ČERNÝ, Ph.D, Ing. Jan ROUBAL, Ph.D.
Datum zahájení
02/2008
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
2D layout výrobních prostor cívkárny (s možností 3D pohledu) s ohledem dodržení pravidel bezpečnostních, logistických, atd., znázornění materiálových a personálních toků ve 2D layoutu z důvodu jejich křížení a vytíženosti uliček


Projekt
Ergonomie pracovišť a uspořádání výrobního prostoru
Charakterisitka
Cílem projektu bylo pomocí dotazníků, pozorování a ergonomických analýz zmapovat současnou situaci na pracovišti cívkárny z hlediska ergonomie a nežádoucích vlivů na pracovníky a navrhnout změny a nápravná opatření.
Navrhovatel
Škoda Electric a.s., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Tomáš GÖRNER
Datum zahájení
02/2008
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
Analyzování ovlivňujících faktorů působících na zdraví, bezpečnost a výkonnost pracovníků, návrh změn na odstranění nežádoucích vlivů


Projekt
Simulace výrobní linky SK46/SK35 GP
Charakterisitka
Cílem projektu byla analýza současného stavu výrobních procesů na lince SK46/SK35 GP. Na základě podrobné analýzy a dekompozice jednotlivých činností byly stanoveny kapacitních možnosti systému a navržena optimalizační opatření.
Navrhovatel
Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Brandýs nad Labem
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Václav VOTAVA, CSc.
Řešitelé
Doc. Ing. Zdeněk ULRYCH, Ph.D., Ing. Kateřina CANDROVÁ
Datum zahájení
12/2007
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
Na základě analýzy reálného stavu a chování systému byl vytvořen podrobný model výrobní linky, doplněný o animaci chování systému v průběhu simulačního běhu. Dále bylo vytvořeno elegantní rozhraní pro modifikaci vstupních parametrů systému (dle požadavku uživatele) a pomocí aplikačního pasportu zajištěn automatický export výstupních dat do prostředí MS Excel (zde byla data agregována v podobě přehledných tabulek a grafů). Na základě desítek realizovaných experimentů nad vytvořeným systémem pak bylo detailně zanalyzováno chování systému v reakci na změny příslušných vstupních parametrů a navržena odpovídající racionalizační opatření.


Projekt
Simulace výroby v halách ŠKODA Transportation s.r.o.
Charakterisitka
Ověření kapacitních možností výroby plánovaných produktů společnosti Škoda Transportation, s.r.o. v nových výrobních prostorech
Navrhovatel
ŠKODA HOLDING a.s., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Václav VOTAVA, CSc.
Řešitelé
Doc. Ing. Zdeněk ULRYCH, Ph.D., Ing. Petr HOŘEJŠÍ, Ph.D.
Datum zahájení
10/2007
Délka řešení
5 měsíců
Výstupy
Dynamický simulační model s 2D animací vytvořený v simulačním systému ARENA včetně různých výstupních statistik vycházejících z variant výrobních plánů.


Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu