Ostatní aplikační projekty

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

V následující části naleznete přehled všech ostatních řešených projektů, které byly řešeny v rámci Katedry průmyslového inženýrství a managementu nebo v rámci Regionálního technologického institutu.

Projekt

Měření spotřeby času ve výrobním procesu
Charakteristika
Cíle projektu bylo seznámení s výrobním procesem a tvorbu plánu následného měření, měření jednotkových časů u výrobních operací, měření dávkových časů a dalších vedlejších časů u výrobních operací, identifikovat místo s potenciálními ztrátami a rezervami z hlediska organizace práce.
Navrhovatel
diamorph hob certec, s.r.o., Horní Bříza
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Antonín Miller, Ing. Patrik POLÁŠEK, Ing. Vladimír KOSTELNÝ
Datum zahájení
08/2013
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
Výstupem je vyhodnocení časových snímků a zjištění časové normy na všechny operace podílející se na vzniku produktu.


Projekt

Zavedení metody SMED na výrobní lince
Charakteristika
Cílem projektu bylo provést zefektivnění přestavby výrobní linky. Konkrétně se jednalo o výrobu chirurgických roušek, kde je velká modularita jednotlivých druhů. Cílem bylo zkrácení čas přestavby linky.
Navrhovatel
HARTMANN - RICO, a.s., Havlíčkův Brod
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BÁRDY
Datum zahájení
07/2013
Délka řešení
4 měsíce
Výstupy
Řešitelé aplikovali metodu SMED ve všech jejich krocích a navrhli společnosti úpravy a změny, které by měla provést. K tomu byly vyspecifikovány efekty, kterých bude realizací dosaženo.


Projekt

Technologie stanovování časů ve výrobě
Charakteristika
Cílem projektu bylo provést racionalizaci pracovišť a prováděných operací, časové snímky jednotlivých činností v rámci výroby vybraných produktů, stanovení norem a identifikování ztrátových nebo neefektivních časů při výrobě vybraných produktů.
Navrhovatel
proHeq (CZ), s.r.o., Domažlice
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Marek BÁRDY, Ing. Michaela OTTOVÁ, Ing. Antonín Miller
Datum zahájení
06/2013
Délka řešení
8 měsíců
Výstupy
Popis činností, které na vybraných pracovištích probíhají a následné návrhy na zlepšení současného stavu. Náměry činností na vybraných produktech a na jejich základě stanovené normy času.


Projekt

Měření silových poměrů a hodnocení pracovních poloh na montážních pracovištích
Charakteristika
Cílem projektu byla analýza náročnosti montáže vybraných komponentů dle silových poměrů pomocí sady ergoPAK a zhodnocení počtu pohybů při montáži s ohledem na lokální svalovou zátěž.
Navrhovatel
KOSTAL CR, spol. s r.o., Zdice
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D.
Datum zahájení
02/2013
Délka řešení
3 měsíce
Výstupy
Náměry tlačných sil při montáži na 15 vybraných pracovištích, vyhodnocení těchto náměrů s ohledem na legislativní limity, výpočty počtů pracovních pohybů na 15 vybraných pracovištích.


Projekt

Technologie propočtu personálních kapacit ve skladu
Charakteristika
Cílem projektu bylo specifikovat konkrétní činnosti ve skladech, měření spotřeby času u jednotlivých činností, eliminovat mimořádné stavy a stanovit normu času na jednotlivé činnosti. Dále zpracovat systém propočtu personálních kapacit ve skladu - analyzovat vazby mezi realizovanými projekty (které jsou předmětem plánování) a nutnými činnostmi ve skladu pro jejich zajištění, zpracovat model a návrh technologie propočtu personálních kapacit.
Navrhovatel
GRAMMER CZ s.r.o., Tachov
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Marek BÁRDY, Ing. Antonín Miller, Ing. Petr HOŘEJŠÍ, Ph.D.
Datum zahájení
02/2013
Délka řešení
4 měsíce
Výstupy
Náměry jednotlivých činností ve skladu, vyhodnocení časových analýz činností v prostoru skladu, technologie propočtu personálních kapacit, která počítá potřebu logistických činností ve skladu a následně odvozuje počet lidí v určitých segmentech skladu.


Projekt

Racionalizace pracovišť a VSM
Charakteristika
Tento projekt se skládal ze dvou etap. V první etapě se řešila racionalizace pracovišť, řešili se kapacity skladů a logistika a v nespolední řadě se zaváděla metoda SMED na lisy v lisovně plastů. V druhé etapě se provádělo mapování pomocí metody Value Stream Mapping (VSM) na vzorových produktech a zároveň byla provedena aplikace metodiky MIFA na dodavatele a zákazníky.
Navrhovatel
TESLA Jihlava, s.r.o., Jihlava
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Jiří KUDRNA
Datum zahájení
07/2012
Délka řešení
14 měsíců
Výstupy
Byly provedeny návrhy na reorganizaci skladů, úpravu layoutu a další racionalizační racionalizační opatření, jako například návrh Checklistu obsluhy, návrh Checklistu mistrů, návrh na nové nebo úpravu stávajících standardů, ergonomické nastavení pracoviště a další. V rámci aplikace metody SMED byly provedeny náměry (ve spolupráci s pracovníky podniku) a poté byly navrženy úpravy v procesu výměny k jejímu urychlení. V části VSM byla provedena analýza současného stavu a poté byly provedený návrhy na zlepšení a zkrácení časů průběhu výroby.


Projekt

Měření vytíženosti manipulačních prostředků
Charakteristika
Cílem projektu bylo analyzovat časové vytížení vláčků při zásobování pracovišť ve výrobě a provést ergonomické analýzy při manipulaci s materiálem.
Navrhovatel
GRAMMER CZ s.r.o., Tachov
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Antonín Miller, Ing. Tomáš GÖRNER
Datum zahájení
06/2010
Délka řešení
1 měsíc
Výstupy
Časové charakteristiky manipulace s materiálem, doba závozů, doba nakládky a vykládky materiálu, doba jízdy, hodnoty skutečné lokání a kumulované hmotnostní zátěže.


Projekt

Projekt štíhlé výroby ve společnosti MOVO spol. s r.o.
Charakteristika
Cílem projektu bylo analyzovat situaci v oblasti skladování. Převážně se jednalo o použité technologie a využití stávajících skladových prostor. Na základě této analýzy byly doporučeny změny ve způsobu skladování
Navrhovatel
MOVO s.r.o., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Antonín MILLER
Datum zahájení
12/2009
Délka řešení
4 měsíce
Výstupy
Přehled většiny skladovaných položek, jejich rozměrové parametry, hmotnost, počet kusů v balení, fotodokumentace, možnosti stohování a doporučený způsob skladování. Dále nejčastější chyby v současném způsobu skladování. Návrh nového způsobu skladování a prostorové uspořádání nových skladovacích prostor. V poslední části byly navrženy předávací místa pro čety ve výrobním prostoru.


Projekt

Zjišťování spotřeby času jeřábů ve výrobním procesu
Charakteristika
Cílem projektu bylo analyzovat časovou náročnost při manipulaci s materiálem pomocí dvou portálových jeřábů a identifikovat příčiny prostojů a čekání na jeřáby.
Navrhovatel
Škoda Transportation a.s., Plzeň
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek Bureš, Ph.D., Ing. Tomáš GÖRNER, Ing. Antonín MILLER
Datum zahájení
02/2009
Délka řešení
1 měsíc
Výstupy
Snímky pracovní směny jeřábu 1 a 2, vlastní snímky dne pracovníků na jednotlivých pracovištích, sumární a průměrné výsledky vytíženosti jeřábů 1 a 2, návrhy na zefektivnění manipulace s materiálem.


Projekt

Normování vybraných činností
Charakteristika
Cílem projektu bylo přeměření výrobních časů vybraných typů výrobků, jejich vyhodnocení a stanovení nových norem časů
Navrhovatel
HP-Pelzer k.s., Plzeň - Křimice
Zodpovědný řešitel
Doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.
Řešitelé
Ing. Marek BUREŠ, Ph.D., Ing. Zbyněk ČERNÝ, Ph.D., Ing. Jan ROUBAL, Ph.D., Ing. Tomáš GÖRNER
Datum zahájení
09/2008
Délka řešení
2 měsíce
Výstupy
Nové výrobní časy pro vybrané typy výrobků na halách P1, P2 a P3


Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu