Nemoci z povolání

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Poškození zdraví z práce je vysoce nežádoucím jevem, který přináší značnou ekonomickou i morální újmu. Ekonomické ztráty, které souvisí s poškozením zdraví při práci, se v zemích Evropské Unie odhadují na 3 – 5 % hrubého národního produktu při započtení pouhé prosté ztráty z profesionálního poškození zdraví, avšak 10 – 15 % hrubého národního produktu při zápočtu i zkrácení pracovního věku u vyškolených produktivních osob. V průmyslově vyspělých zemích je fyzické zátěži vystaveno 10 – 30 % zaměstnanců, v méně vyspělých až 50 %. Profesionální onemocnění jsou v mnoha zemích způsobena fyzickým přetěžováním, prací ve vnucené poloze, opakovanými jednostrannými pohyby a dlouhodobým zatěžováním drobných svalových skupin.
Zdravotní obtíže, které se týkají nervů, svalů, šlach a opěrných nosných struktur se řadí mezi tzv. muskuloskeletální onemocnění, která mohou vyústit v dlouhotrvající onemocnění se závažným poškozením. Pouze některá z těchto onemocnění jsou uznatelná za nemoci z povolání, které mají závažné ekonomické i sociální dopady, tvoří však téměř třetinu všech přiznaných nemocí z povolání a jsou na předních příčkách v příčinách pracovních neschopností.
Nemoci z povolání (NzP) jsou podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb. nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v Seznamu nemocí z povolání. Tento seznam se člení do šesti oblastí podle faktorů, které NzP způsobují:

  • Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
  • Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
  • Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
  • Nemoci z povolání kožní
  • Nemoci z povolání přenosné a parazitní
  • Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

Nejrozšířenější skupinou jsou nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory typickými pro průmyslovou výrobu, jejichž příčinou jsou zejména poruchy muskuloskeletálního aparátu.

Syndrom karpálního tunelu

Jedna z úplně nejčastějších nemocí z povolání, syndrom karpálního tunelu, vzniká při častém přetěžování zápěstí. Vyskytuje se u profesí, u kterých jsou příslušné svalové skupiny nebo nervy nadměrně přetěžovány nebo na ně působí příliš velký tlak. Skutečnost, že syndrom karpálního tunelu, je opravdu nejčastější nemocí z povolání potvrzuje i statistika Státního zdravotního ústavu - „Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2013“.

Nejčastěji se vyskytující diagnózy hlášených nemocí z povolání v České republice za rok 2013

Vhodnou prevencí v boji proti muskuloskeletálním poruchám a jim odpovídajícím nemocem z povolání, je implementace ergonomických principů, které mohou snížit riziko těchto onemocnění o 30 – 40%.

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu