Pracovní prostředí

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Rostoucí životní úroveň se měří nejen dosahovanou mzdou, ale taky počtem hodin strávených v práci. Zvykli jsme si intenzivněji a déle pracovat. V ČR zaměstnanci v pracovním prostředí stráví 41,6 hodin. Je to jedno z nejvyšších čísel v celé EU. Po celou tuto dobu jsme ovlivňováni rizikovými faktory pracovního prostředí, které ovlivňují pohodu a výkon pracovníka na pracovišti.
Pro to, aby byl podnik konkurenceschopný, je potřeba, aby si vrcholný management uvědomoval potřebu, že při jeho provozu je velice účelné se zaměřit i na prevenci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále by si podnik měl být vědom globálních problémů v oblasti ochrany životního prostředí.

Osvětlení pracoviště dělíme na denní (přirozené) světlo a umělé světlo. Světlo na pracovišti má velký vliv na psychiku, osobnost a pracovní výkonnost. Cílem úprav osvětlení na pracovišti je snaha zvýšit pracovní pohodu, zabránit zrakové únavě a tím ovlivňovat pracovní produktivitu. Nedostatečné osvětlení vede k pocitům nepohody, deprese a poklesu pracovní výkonnosti. Ta může být snížena až o 30% právě vlivem špatného osvětlení.

S osvětlením pracoviště souvisí barevná úprava. Použití barev v exteriérech a interiérech pracoviště příznivě ovlivňuje pracovní pohodu a má ekonomické důsledky. Zvyšuje bezpečnost práce, usnadňuje a urychluje orientaci. Pro dlouhodobou intenzitu duševní práce jsou vhodné tóny studených barev (modrá, zelená) naopak pro krátkodobou duševní nebo tělesnou práci odstíny teplých barev (oranžová, červená). Cílem úprav barevného řešení pracovního prostředí je takový prostor, který by vyhovoval jak z hlediska estetického, tak z hlediska účelnosti. Správně využité barvy zvyšují výkon a snižují únavu.

Důležitým fyzikálním faktorem je hluk. Tiché pracoviště je pro psychiku i osobnost velkou výhodou. Neustálé zvyšování úrazovosti může být zaviněno právě nepřiměřeným hlukem. Snížení intenzity a frekvence hluku vede ke snížení zmetkovitosti a ke zvýšení produktivity práce.

Dalšími faktory, které ovlivňují pohodu a výkon pracovníka na pracovišti jsou mikroklimatické podmínky. Tepelný stav pracovního prostředí je určen teplotou vzduchu, vlhkostí vzduchu, rychlostí proudění vzduchu a teplotou okolních ploch a předmětů. Teplota vzduchu by v létě neměla překročit 26 ˚C. V zimním období je nejvhodnější teplota vzduchu 20 – 24 ˚C.

Pro zavedení správných ergonomických zásad by měly být odstraněny veškeré škodlivé, rušivé a obtěžující vlivy a vytvořeny takové pracovní podmínky, aby bylo dosaženo co největšího pracovního pohodlí.

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu