Tecnomatix Process Designer

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Nástroj Process Designer je součástí balíku Tecnomatix, který je určen pro plánování či optimalizaci výrobního procesu a tvorbu prostorového uspořádání výrobního systému. Při návrhu nového (nebo optimalizaci stávajícího) výrobního systému, je nutné nejprve definovat, jaký PRODUKT se bude vyrábět (popř. optimalizovat). Když je definován produkt a jeho jednotlivé díly a podsestavy, je nutné zjistit co je třeba k zajištění výroby tohoto produktu – jaké ZDROJE jsou potřeba, a jak jsou tyto zdroje prostorově uspořádány. Ve chvíli, kdy je známo co budeme vyrábět a čím, lze začít plánovat výrobu a definovat výrobní PROCES.

Triáda produkty-procesy-zdroje


Komplexní chápání vzájemných vazeb mezi produkty, procesy a zdroji, včetně prostorového uspořádání výrobního systému, napomáhá předcházení chyb a poskytuje detailní pohled v počátečních stádiích plánovacího procesu na celý výrobní organismus.

Stromová struktura Product-Process-Resources (PPR) jádra


Informace ze stromové struktury nám umožňují vytvořit prvotní návrhy o průběhu využití zdrojů, materiálového toku a celého výrobního procesu. Pro návrh struktury procesů a podprocesů je možno využít několik nástrojů, jako jsou např. Ganttův či PERT diagram. Pro stanovení časů jednotlivých operací je k dispozici tabulka s MTM kódy, pomocí kterých lze podle daného typu operace přiřadit jednotlivé dílčí časy k určitým úkonům.

Na PERT diagramu je znázorněna procesní mapa na které je vidět posloupnost operací a zdrojů, které do jednotlivých procesů přicházejí. Jsou zde znázorněny i produkty (jednotlivé díly a podsestavy) které proces opouštějí. Pomocí tohoto diagramu má projektant možnost vidět celkové využití zdrojů a časovou náročnost výrobního procesu a podle potřeby může vytvořit varianty prostorového uspořádání (layoutu výrobního systému).

Prostorové rozložení výrobního systému


Po definování prostorového uspořádání výrobního systému a přiřazení časů jednotlivým operacím, je možné verifikovat správnost návrhu pomocí nástroje Process Simulate. Tento nástroj slouží k ověření a následnému zpřesnění definovaných časů. Tomuto procesu se říká jemné plánování. Process Simulate se dá použít i k ověření prostorového uspořádání a odstranění problémů jako jsou například kolize mechanismů nebo automatizovaných robotů.

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu